จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2548 ถึง 2565 (ต.ค.64-ม.ค.65)

OPD-IPD-2548-2562-oct61- jan 65