จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2548 ถึง 2562 (ต.ค.61-ก.พ.62)

จำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในที่มารับบริการปีงบประมาณ 2548 ถึง 2562 (ต.ค.61-ก.พ.62)