หน้าแรก

28 February 2023 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
8 February 2023 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
22 February 2022 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
21 February 2022 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 March 2021 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
20 February 2021 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
28 February 2020 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14 February 2019 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
3 December 2018 แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 June 2018 แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 2
10 November 2017 แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
15 February 2017 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
23 February 2023 ผลการปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติงานปกติ รวมทุกแผนก ประจำปี 2564-2566
23 February 2023 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
22 February 2023 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
1 March 2022 จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2548 ถึง 2566 (ต.ค.64-ม.ค.66)
1 March 2022 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
21 February 2022 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 – ม.ค.65)
3 March 2021 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 March 2021 รายงานผลเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 March 2021 สจ.รง.201 ประจำปีงบประมาณ 2558-2566
25 September 2020 รายงานประจำปี
3 March 2020 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
20 February 2019 รายงานประจำปี
15 February 2019 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
20 December 2017 รายงานประจำปี 2559
15 February 2017 รายงานประจำปี 2558
15 February 2017 รายงานประจำปี 2557
15 February 2017 รายงานประจำปี 2556
15 February 2017 รายงานประจำปี 2555