22 กุมภาพันธ์ 2022 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2022 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 มีนาคม 2021 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2021 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2020 แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2019 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
3 ธันวาคม 2018 แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 มิถุนายน 2018 แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 2
10 พฤศจิกายน 2017 แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2017 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
1 มีนาคม 2022 จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2548 ถึง 2565 (ต.ค.64-ม.ค.65)
1 มีนาคม 2022 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
21 กุมภาพันธ์ 2022 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 – ม.ค.65)
3 มีนาคม 2021 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 มีนาคม 2021 รายงานผลเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
25 กันยายน 2020 รายงานประจำปี
3 มีนาคม 2020 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2019 รายงานประจำปี
15 กุมภาพันธ์ 2019 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
20 ธันวาคม 2017 รายงานประจำปี 2559
15 กุมภาพันธ์ 2017 รายงานประจำปี 2558
15 กุมภาพันธ์ 2017 รายงานประจำปี 2557
15 กุมภาพันธ์ 2017 รายงานประจำปี 2556
15 กุมภาพันธ์ 2017 รายงานประจำปี 2555